Vedtægter

Vedtægter for Rynkeby og omegns lokalråd

 

§1

Foreningens navn er Rynkeby og Omegns Lokalråd.

 

§2

Foreningen er upolitisk og har til formål at arbejde for at bevare og

videreudvikle Rynkeby og omegn, og det miljø og den kultur der her er

repræsenteret.

Foreningen kan varetage sager af fælles interesse såvel indenfor lokalrådets

område som overfor offentlige myndigheder.

Foreningen kan drive foredragsvirksomhed og studiekredse.

 

§3

Enhver husstand i Rynkeby og omegn, eller med

tilknytning hertil, kan optages som medlem

 

§4

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent skal være et fast punkt på dagsordenen.

 

§5

Generalforsamlingen afholdes lokalt hvert år i september måned. Indkaldelse

sker ved lokal annoncering med mindst 14 dages varsel og med følgende

dagsorden:

 

Valg af dirigent

Formanden aflægger beretning

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august

Valg af bestyrelse, revisorer og 2 suppleanter

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage

forinden generalforsamling

Eventuelt

 

§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 4 af bestyrelsen, eller

25% af medlemmerne ønsker det. Afholdelse skal finde sted senest 14 dage

efter begæring herom. Dagsorden skal opgives.

 

§7

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig flertal og

generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte

medlemmers antal.

 

§8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (2014). Bestyrelsen indkalder lokale

foreninger om koordinering af aktiviteter, dersom disse foreninger er

interesseret.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer, og

fastsætter forretningsordenen. Ved stemmelighed er formandens stemme

afgørende.

Hvert andet år afgår henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer og 3

bestyrelsesmedlemmer. Første gang trækkes der lod om, hvilke 2 der er på

valg. Revisor og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen nedsætter stående udvalg og arbejdsgrupper, der varetager

foreningens løbende opgaver.

Det påhviler enhver, som lader sig vælge til bestyrelsen, at udføre et aktivt

stykke arbejde heri.

Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen tager stilling til evt. medlemskab af landsdækkende foreninger.

 

§9

Tegningsregler: Foreningen forpligtes ved sin underskrift af

bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at

formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-

/giro-konti hver for sig.

 

§10

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en

generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for

ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen forelægges en ny

generalforsamling 14 dage efter, hvor beslutningen træffes med flertal af de

fremmødte medlemmer. Eventuelle aktiver bruges til gavn for Rynkeby og

omegn efter generalforsamlingens beslutning

Foreningens aktiver og ejendele tilhører foreningen. Ingen medlemmer har

ejendomsret over noget, der tilhører foreningen. Medlemmer hæfter ikke

personligt for foreningens forpligtelser.

 

Vedtægter godkendt på generalforsamling 17/9-2015